Die VGKSA, BELHAR, hul kerkorde en die implikasies vir Kerk-hereniging • Een van die dae sal daar landswyd in NG gemeentes gestem word oor BELHAR. Kyk bietjie na onderstaande artikel. Hieruit is die verband met Belhar en die VGKSA se Kerkorde baie duidelik :

  http://belydenisvanbelhar.co.za/wp-content/uploads/2011/11/ngtt_v48_n3_4_a33.pdf


  Uit genoemde artikel se INLEIDING:

  "Andersyds – en inderdaad gelyk hiermee – het hierdie kerk ’n nuwe kerkorde aanvaar, GEBOU OP BELHAR, waardeur haar nuutgevonde eenheid vergestalt is. Op grond van die Skrif het hierdie kerk vir die eerste keer ’n kerkorde daargestel wat gestalte gee aan wie sy is. "


  Die artikel sluit hiermee af:

  "Dit het natuurlik direkte implikasies vir die daarstel van nuwe kerkordes en dan veral ook MET DIE OOG OP KERKHERENIGING BINNE DIE FAMILIE van NG Kerke. In die lig van ’n moontlike kerkorde vir ’n verenigde kerk moet daar inderdaad gevra word na die plek van Belhar nie net as amptelike (4de) belydenis nie, maar ook met betrekking tot die verhouding tussen hierdie belydenis en die kerkorde. Dis is veral belangrik as daar gelet word op die aard en ekklesiologiese opbou van die VGKSA. In hierdie verband is daar vele uitdagings." - Is die deursnee NGK-lidmaat bewus van die implikasies?


  Hier is iets oor BELHAR self:

  http://af.wikipedia.org/wiki/Belydenis_van_Belhar

  http://af.wikipedia.org/wiki/Bespreking:Belydenis_van_Belhar

  Oor die VGKSA:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Uniting_Reformed_Church_in_Southern_Africa

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.