Menswaardigheid
 • Ek wil graag hierdie onderwerp ook open. Die Sinode het 'n seisoen van menswaardigheid geloots. In die KB van 7 Maart 2014 is daar 'n bylaag van 8 bladsye oor Menswaardigheid.

  Die onderwerpe wat behandel word is as volg:
  1. Botho is iets van die bekeerde hart - Mev KS Keta. (Vir my die duidelikste en beste artikel van almal)
  2. Moenie vir my sê mense is gelykwaardig nie - Jaco Strydom
  3. Menswaardigheid as horison van hoop - Nadia Marais
  4. Christus word die "prys" vir alle mense - Johan Smith
  5. Regte word links en regs geskend - Danny Titus
  6. Mense is vir God belangrik - Neels Jackson
  7. Ontdek elke dag ons en ander se Godswaarde - Jan Botha
  8. Christene se teenvoeter is die Goeie Nuus - Nelus Niemandt
  9. Is alle mense gelyk? - Jannie Pelser
  10. Menswaardigheid is 'n brugbouer. Donald Katts
  11. Soms moet jy onwaardigheid oor jou laat kom. Nico Botha
  12. Nuwe harte sien menswaardigheid in die Lig van die nagmaaltafel - Kennith Mckenzie
  12. Menswaardigheid: 'n uitdaging vir elke era. Kobus Kok

  Ek probeer nog vatplek kry aan die onderwerp en die belang daarvan. Daarom wil ek dit op die tafel sit vir bespreking.
 • Ek heg vir julle mev Keta se artikel aan.
  140307 - Menswaardigheid.pdf
  531K
 • Weereens innig dankie Jan dat jy ons met geskandeerde dokumente op hoogte hou. Ons kerk kry na die aftrede van ons een dominee verlede jaar, net twee Kerkbodes, een vir die dominee en een vir die afgetrede sendingdominee, en met die ou ( met opset uitgesoekte??) skraapseltjies wat ons toegelaat word om op KB se webblad en die FB te lees, is ons gewone mense maar baie oningelig.

  RE Mev Keta se stuk: "Botho is iets van die bekeerde hart" - Die opskrif van die artikel is misleidend: Botho of ubuntu is NIE noodwendig iets van die bekeerde hart nie. Dit het ek by Dr Flip Buys ( nie die een van Solidariteit nie!) sendeling en sendingkundige tans verbonde is aan NWU geleer. Hy was 20 jaar verbonde aan Mukhanyo in KwaNdebele waar hy prinsipaal was van 'n "dopper" sendingskool en fantastiese opheffingswerk gedoen het. Hulle kry studente van dwarsoor die kontinent, iets soos wat die Mulders by Back to the Bible by Barberton doen.

  Lees bv Desmond Tutu se intergeloofsidees daaromtrent hier:

  http://www.heraldofeurope.co.uk/Issues/3/Interview/God is not a Christian/God is not a Christian.pdf

 • Waar vind ons definisies vir menswaardigheid, en wie se definisies is dit? Dié begrip, soos ook die begrip menseregte (ook die begrip rassisme) is vir my persoonlik maar taamlik wollerige begrippe tensy dit duidelik omskryf word. My aanvoeling is dat ons nie eenstemmigheid sal kry oor die presiese betekenis van dié begrip nie. Dit hou die moontlikheid in van 'n velerlei van vertolkings daarvan, en wie se vertolking is die mees aanvaarbare een? Die "mens" in die samestelling van mens+waardigheid sê onmiddellik vir my dat dié begrip wawydoop is vir verskillende vertolkinge. Waarom? Doodeenvoudig omdat die mens self nog altyd opereer het aan die hand van verskillende "mensbeelde" deur die eeue heen, en vandag is dit nie anders nie. Opvoeding en onderwys het nog altyd - en nog steeds - geskied aan die hand van 'n bepaalde "mensbeeld" soos dié wat ons, byvoorbeeld, aantref by die ou Grieke, Romeine en Israel, en in meer moderne tye die "mensbeelde" wat berus op die -ismedenke soos kommunisme, liberalisme, sosialisme, pragmatisme, evolusionisme, ens. En dan natuurlik, vir ons as Christengelowiges die belangrikste, die Christelike "mensbeeld" soos wat dit voortkom uit die gesagsvolle Woord van God. Laasgenoemde "mensbeeld" verskil radikaal van enige ander onderskeibare "mensbeeld". Kan laasgenoemde "mensbeeld" ooit kompromie maak en/of konsensus bereik met enige van die gemelde nie-Christelike "mensbeelde"? Ek meen van 'n besliste nee. As dit dan die geval is, hoe kan ons by 'n gemeenskaplike definisie vir "menswaardigheid", "menseregte" en "rassisme" uitkom? Is dit nie maar een of meer van die wêreldlike -ismedenke wat inhoud daaraan gee en van ons as Christene verwag om daarby in te val nie? Ek wil my verstout om so te dink. Christene is nie langer vandag die populêrste wesens nie, word nog hoogstens verdra, en het nie langer 'n sê in wat regtig tel nie. My vraag aan die NG Kerk is derhalwe met watter inhoudgewing aan dié begrip - "menswaardigheid" - opereer hy: met 'n Bybelse inhoudgewing, óf 'n sekulêre inhoudgewing?

  Vir my self, in 'n Bybelse konteks, dink ek aan die mens as 'n skepsel, en die woord "skepsel" suggereer vir my 'n "Skepper". Ek kan dus nie skepsel (mens) losdink van die Skepper nie. Kan ons dus werklik dink aan "menswaardigheid" sonder om ook te dink aan "Godwaardigheid"? Is 'n menswaardige bestaan dan nie tegelyk ook 'n Godwaardige bestaan nie, en is die menswaardige behandeling van 'n mens (skepsel) dan nie juis in ooreenstemming met wat God van sy skepsele verwag wat God waardig sal wees nie? My vermoede is dat die begrip "menswaardigheid" vertolk word in die lig van en in terme van ons land se sekulêre en humanistiese (vroomklinkende demokratiese) grondwet en nié in terme van die Bybel nie. My vermoede is dat die NG Kerk juis met dié "grondwet-formaat" van menswaardigheid opereer eerder as met 'n Bybelse een. Ek wil egter hoop dat ek daarin verkeerd mag wees, maar dan moet ek eers tot die teendeel oortuig word. • Die onderhoud met Tutu is baie waardevol, want dit gee 'n goeie prentjie van wie hy is en hoe hy dink. Hy skets so 'n rooskleurige prentjie van die Afrika godsdiens, dat mens wonder of hy hom daarvan bekeer het!

  Wat mev Keta betref: Ek lei uit haar woorde af dat sy wil sê dat ware ubuntu begin by 'n bekeerde hart. Sy sê: "Toe ek en dr Keta in Namibië onder die Hereros en Mahimba gewerk het, het ek geleer dat botho allereers iets van die bekeerde hart is. Dan is dit opreg en kom dit op verskillende maniere tot uitdrukking."

  Hoe dit sy - ek begin stadig 'n prentjie kry van dit waarmee die kerkleiers besig is. Is hulle besig met 'n Afrikaanse vertaling van die woord vir ubuntu?

  Dankie ook vir jou bydrae Tommie. Jy stel die vraag of dit nie dalk gaan om sekulêre humanisme nie. Dit is dalk juis die rede waarom ek sukkel om vatplek te kry aan die begrip. Daar is oral druk in die samelewing vir die regte van homoseksueles en feministe (hier dink ek aan die weerstand teen Angus Buchan wat klem lê op die rol van die man as vader).

  Miskien het ek net laat op die bus gekom en nou is ek van huis uit skepties.

  Ek vra myself die vraag af hoe rym ons die klem op menswaardigheid met die leer van die apostels dat ons heilig moet lewe in 'n goddelose wêreld en dat ons nie aan die wêreld gelykvormig moet wees nie.
 • Julle sal seker belangstel in die verklaring van die Moderamen hieronder. Let op die verbintenis tot die grondwet. Dit klink na Ben se taal:

  NG KERK STEUN MADONSELA: Die algemene sinodale moderamen van die NG Kerk het by sy pas afgelope vergadering die volgende verklaring goedgekeur:


  “Advokaat Thuli Madonsela - Die beskerming van ons land se Grondwet met die Handves vir Regte daarin vervat, die onafhanklikheid van die regbank asook die morele vesel van ons samelewing is sake wat vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk van die grootste belang is. Ons sorg dat dié sake op die agenda kom en bly in alle kontakte wat ons met rolspelers in die burgerlike samelewing het. Dit is met groot waardering dat ons die afgelope jare kennis geneem het van die integriteit en ywer waarmee die Openbare Beskermer, advokaat Thuli Madonsela, bogenoemde sake hanteer het vir die beswil van die Suid-Afrikaanse samelewing. Ons wil hiermee ons innige dank aan haar betuig en haar verseker van ons voorbidding vir haar persoon en haar werk. Ons doen 'n beroep op alle geloofsgemeenskappe en ander rolspelers in die burgerlike samelewing om haar te ondersteun in woord en daad met betrekking tot die uitmuntende werk wat sy doen.”

 • Jammer dat BOK (?) nie iewers "God se Grondwet" ingebring het nie. In een van die baie berigte oor TM het ek gelees dat sy 'n Christen is. Iets moois wat sy gesê het wat vassteek is dat sy heel eerste met haar kinders wil gaan skaak en scrablle speel ...

  Dankie tog vir mense soos hierdie "ARCH", wat Thuli Madonsela se kant kies terwyl ander kerkleiers haar wil "stenig":


  http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Attack-on-Madonsela-shameful-archbishop-20140318

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.